O škole

Společně dětem

Od roku 2016 je naše škola, Smart Academia, velkou Smartí rodinou, kde se všichni znají a během dne se potkávají. Hodně toho o sobě vědí, slaví spolu svátky, narozeniny, malé děti mají své vzory ve starších spolužácích, ale taky cítí, že se mají komu svěřit se svými radostmi, starostmi i trápeními. Zakládáme si na přátelském prostředí a příjemném klimatu.

Nejsme však škola alternativní. Propojujeme formální metody výuky s prožitkem tak, aby byly děti kvalitně připravené na požadavky dnešní společnosti. Vedle intelektuální složky se snažíme rozvíjet i složky emocionální a sociální. Rozvíjíme znalosti, dovednosti, ale i odpovědnost dětí. Snažíme se, aby naši žáci pochopili souvislosti, provázanost a propojenost předmětů. Cílem našeho vzdělávání je učit děti pro život, pro svět. Důraz klademe na empatii a soucítění. Důležitým faktorem při studiu je pochopení toho, co je míněno určitými slovy. Žák by měl být schopen demonstrovat, jak může být to, co se naučil, použitelné v životě.

Učitel je v naší škole kamarád, poradce, ale i autorita, ne však na úkor tvořivosti, samostatnosti a respektu k individualitě žáka.

Přijďte se přesvědčit.

Tým Smart Academia


Koncepce školy

 • Pravidelné, odborně vedené programy ve všech ročnících zaměřené na podporu dobrých vztahů ve skupině, citlivé vymezení přijatelného a správného jednání.

 • Nízký počet žáků ve třídě - maximální individuální přístup k jednotlivým žákům, respektování tempa práce jednotlivců, čas na kontrolu a sebekontrolu, práci s chybou, evaluaci, autoevaluaci, vysvětlování, hledání více možností řešení, prohlubování učiva, procvičování učiva

 • Kvalifikovaná intenzivní práce s žáky cizinci

 • Výuka anglického jazyka od 1. třídy
 • Výuka vybraných předmětů metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení) propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu
 • Nabídka jazykových odpoledních kurzů 
 • Široká nabídka odpoledních zájmových kroužků
 • Celoroční zaměření na výuku etiky - 1 x 14 dní zařazení prvků etické výchovy do prvouky a českého jazyka, udržení a zlepšení pozitivní komunikace
 • Výuka matematiky standardní metodou se zařazením prvků Hejného metody, zaměření na úspěšné zvládnutí přijímacího řízení v 5. třídě
 • Výuka českého jazyka v 1. ročníku analyticko-syntetickou metodou, část hodin čj rozdělena na 2 skupiny, umožnění výuky čtení i psaní individuálně, popř. s prvky genetické metody dle individuální potřeby žáků
 • Výuka čj ve všech ročnících zaměřena na úspěšné zvládnutí přijímacího řízení v 5. třídě (rozbory textu, porozumění obsahu, prezentace...)
 • Pravidelné měsíční "Opakování čj i m" - nácvik delší koncentrace než je při běžné výuce - příprava na přijímací řízení
 • Projektové vyučování napříč ročníky
 • Slovní hodnocení žáků v 1. ročníku, v ostatních ročnících známkování
 • Individuální konzultace (třídní schůzky)
 • Škola otevřena od 7:30 do 18:00 hod.
 • Vyzvedávání dětí z družiny v libovolném čase dle jejího provozu
 • Příjemné, přátelské a rodinné prostředí
 • Bezpečné a podnětné prostředí
 • Úzká spolupráce mezi rodiči a školou
 • Respekt mezi žákem a učitelem a rodičem
 • Max. počet žáků ve třídě 15

Naše škola Smart Academia získala certifikát za splnění kritérií značky Rodiče vítáni.